Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Mesleği
Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Mesleği

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Mesleğinin görev, yetki ve sorumlulukları "Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği" belirlenmiştir.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Uzman ve Uzman Yardımcıları görevli bulundukları hizmet birimindeki daire başkanına bağlı olarak;

- Daire Başkanı tarafından birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,

- Kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,

- Kurum hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,

- Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,

- Kurumun görev alanına giren konularda proje önerileri geliştirmek,

- Görevlendirildikleri konularda Kurum içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek,

- Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek,

- Görevli olduğu konularda, Kurum ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak,

- Daire Başkanı tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidirler.

- Daire Başkanı bu görevleri birden fazla uzman ve/veya uzman yardımcısına birlikte çalışmak üzere tevdi edebilir.

- Uzman ve uzman yardımcıları verilen görevlerin ilgili mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden, bağlı bulundukları daire başkanına karşı sorumludur.